Naše služby

O naše služby nebyl nikdy větší zájem, než nyní. Firmy si uvědomují nezbytnost se rychle vrátit do normálu a dohnat výpadky tržeb. Mnohé chtějí víc - být efektivnější než dříve.

Nabízíme analýzy výkonnosti firmy, produktivity práce, efektivity procesů. Podstatnými zjištěními jsou silné a slabé místa, rezervy v efektivitě, prostor pro zlepšení v různých oblastech. Hlavní neinvestiční nástroje pro zlepšení jsou změny v organizaci, plánování, optimalizace a řízení. Z investičních pak úpravy výrobních layoutů a výkonnější technologie.

 Zásadním výstupem je návrh a implementace odstranění slabých míst a omezení ve firmách.

Vzhledem k současné době (následky COVID pandémie) je tento cíl o to důležitější, že po aktuálním poklesu výkonnosti dojde k opětovnému nárůst výkonu. Pokud však nebudou odstraněna slabá místa, rezervy či omezení bude tento růst bez chybějících efektů na straně produktivity či rentability.

A právě proto nabízíme analýzu výsledků firem před COVID krizí, abychom mohli navrhnout a implementovat opatření pro rychlý návrat do normálu při vyšší efektivitě. 

Pomáháme majitelům firem a top managementu najít optimální nastavení procesů a optimalizovat náklady v různých nákladových kategoriích.

Cílovým segmentem jsou jak výrobní organizace (strojírenství, hutnictví, slévárenství, chemický průmysl, potravinářství atd.) tak i nevýrobní organizace. Jejich očekáváním bývá zefektivnění procesů a zvýšení produktivity.

Po provedení úvodních rozhovorů a prohlídce provozu firmy, provedeme BEZPLATNOU vstupní analýzu potenciálu pro zlepšení a navrhne další postup.

Pokud se potvrdí potenciál pro zlepšení, jsou navrženy konkrétní projekty do oblasti procesních projektů, případně výkonových projektů nebo přímá optimalizace nákladových kategorií.

Pro simulaci změn můžeme využít i nekonvenční průtokové účetnictví v němž sledujeme základní veličiny (průtok, investice a provozní náklady), mající dopad na ekonomické výsledky podniku jako celku. 

Procesní projekty

Procesní projekty jsou jedinečné dle zadání klienta. Mohou být zaměřeny jako jednorázová analýza (výkonnost, efektivita, produktivita, procesy...) nebo optimalizačně (plánování, řízení, organizační struktura, toky...) s časovým ohraničením. 

Zadání může být do oblastí:

 • Popisu procesů hlavních a podpůrných včetně normování jednotlivých výrobních operací a přiřazení přímých a nepřímých nákladů
 • Zvýšení efektivity, výkonosti, průtoku
 • Snížení rozpracovanosti,  zásob, průběžné doby
 • Eliminace úzkým míst, prostojů, nadčasové práce

Tyto projekty jsou bez následného období, ve kterém jsou vyhodnocovány přínosy. 

Výkonové projekty

Metodika výkonových projektů spojuje procesní analýzu a následné období, ve kterém jsou vyhodnocovány přínosy. Jsou vždy zaměřeny na výkonnost (růst produktivity, růst průtoku, růst efektivity....).

 

Projekt je strukturován do částí:

 • Popis výchozího stavu
 • Návrh metrik výkonnosti
 • Návrh opatření pro růst metrik (produktivita atp.)
 • Implementace vybraných opatření
 • Následné období, ve kterém jsou vyhodnocovány přínosy a navrhovány další zlepšení

 

Zadáním může být :

 1. Nákladová analýza technologicky podobných výrobků zahrnující způsob přiřazení přímých a nepřímých nákladů k výrobkům, shlukování technologicky podobných výrobků, vymezení nákladových představitelů a podpora kalkulací
 2. Plánování a řízení výroby zahrnující analýzu na úrovni technologických norem, disponibility pracovišť, kapacitního vytížení strojů a lidí, materiálového toku a úzkých míst, analýzu možného synchronizovaného toku materiálu ve výrobě návrh plánování a řízení výroby ve smyslu plynulého toku materiálu                                                                         
 3. Efektivita výrobních prostředků zahrnující zejména analýzu efektivity výrobních linek, analýzu prostojů a problematiku preventivní údržby, analýzu nekvality
 4. Produktivita práce zahrnující produktivitu po procesech, měsíční vyhodnocování výkonu pracovníků dle metrik a zpracování výkonových odměn a vypracování znalostní báze

Projekty do nákladových oblastí

Projekty jsou směřovány na snížení provozních nákladů. 

Zadání může být do oblastí:

 • Snížení bankovních nákladů
 • Snížení nákladů na energie
 • Snížení nákladů na facility management 

Tyto projekty jsou realizovány dle mezinárodní metodiky leadra pro optimalizaci nákladů. Po analytické části projektu následuje návrh opatření, jejich implementace a období, ve kterém jsou měřeny úspory.